Dit zijn de Algemene Voorwaarden, zoals deze worden gehanteerd door FitOut software (hierna: “de FitOut”). Door gebruik te maken van de website en overige producten en diensten van FitOut (hierna: “de Producten”) verklaar je als wederpartij uitdrukkelijk akkoord te zijn met deze Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op overeenkomsten van FitOut, waarin naar deze Algemene Voorwaarden is verwezen. Gebruikers van de Producten en partijen in overeenkomst, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden hierna gezamenlijk tevens aangeduid als “de Wederpartij”. FitOut Software is een handelsnaam van V.O.F. P & T van Helvert ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te ‘s-Hertogenbosch onder nummer 71521933.

ARTIKEL 1. PRIVACY BELEID

1.1 FitOut geeft om de privacy van haar gebruikers en heeft privacy beleid hoog in het vaandel staan. FitOut verspreid daarom geen persoonsgegevens op van de gebruikers, de gegevens worden enkel gebruikt ter aansturing en ontwikkeling van het algoritme. Na gebruik worden de gegevens overschreden

ARTIKEL 2. GEBRUIK

2.1 Alleen indien akkoord is gegaan met de Algemene Voorwaarden en het privacy beleid is het toegestaan de producten te gebruiken, met uitzondering van een aantal hier verderop genoemde gevallen. Door een of meer van de Producten te gebruiken verklaard Wederpartij derhalve akkoord te zijn met deze Algemene Voorwaarden.

2.2 FitOut behoudt zich echter het recht voor om gebruikers zonder opgaaf van reden gebruik van en/of toegang tot haar producten te ontzeggen, bijvoorbeeld door profielen te blokkeren of te verwijderen of IP-adressen van computers te blokkeren, indien FitOut dit nodig acht om een voor haar gewichtige reden.

2.3 FitOut is enkel voor gebruik in bedrijven en andere instellingen, zoals sportscholen andere commerciële ondernemingen.

ARTIKEL 3. LEEFTIJD

3.1 Voor het gebruik van de Producten dien je tenminste 16 jaar oud te zijn, of de in het land van gebruik geldende minimale leeftijd om een juridisch bindend contract te sluiten voor de Producten. Personen onder deze leeftijd hebben uitdrukkelijke toestemming van hun ouders of voogd nodig om met de algemene voorwaarden akkoord te kunnen gaan en van de producten gebruik te maken of anderzijds iets met FitOut overeen te komen.

ARTIKEL 4. AANGEBODEN INFORMATIE

4.1 De informatie op deze website en de overige Producten – met uitzondering van de door gebruikers gegenereerde informatie – is met grote zorg samengesteld, maar een volledige juistheid, betrouwbaarheid of geschiktheid daarvan kan niet worden gegarandeerd. Het afgaan op informatie op deze website en de overige Producten, al dan niet afkomstig van FitOut of een van haar medewerkers, is derhalve geheel op eigen risico.

4.2 De informatie is uitdrukkelijk niet bedoeld ter vervanging van medische zorg, medisch advies of ondersteuning door professionals op overige vakgebieden. FitOut dient daarom ook niet gebruikt te worden bij het stellen van een (zelf)diagnose. In ieder geval wordt gebruikers dringend aangeraden om medische vragen, klachten en/of symptomen onverwijld voor te leggen aan hun behandelend arts. 4.3 Door acceptatie van deze algemene Voorwaarden wordt door Wederpartij uitdrukkelijk erkend dat FitOut niet aansprakelijk kan worden gehouden voor gebreken en/of onjuistheden in de door haar aangeboden informatie en/of producten, en de eventuele schade die daar mogelijk uit voortvloeit.

page2image24824048

5.1 Aan het verrichten van lichaamsbeweging kunnen risico’s verbonden zijn, variërend van blessures en verwondingen tot overlijden. Gebruikers die enige vorm van lichaamsbeweging plan met het producten wil beginnen, dienen dit altijd voorafgaand hieraan te overleggen met hun behandelend arts en/of diëtiste. Gebruikers die pijn ervaren of duizelig, licht in het hoofd of kortademig worden dienen direct te stoppen met lichaamsbeweging en een arts voor advies in te schakelen. FitOut Software kan nooit aansprakelijk gesteld worden over de gevolgen van het gebruik van hun softwareoplossingen.

ARTIKEL 6. RECHTEN VAN INTELLECTUELE EIGENDOM

6.1 Door acceptatie van deze algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door Wederpartij dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud op de producten – met uitzondering van informatie gegenereerd door gebruikers – eigendom zijn van FitOut.
6.2 FitOut verleent aan gebruikers een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet sublicentieerbaar, niet- overdraagbaar en herroepelijk recht om de Producten te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden, zoals in deze Algemene Voorwaarden gesteld.

6.3 Wanneer in een overeenkomst tussen FitOut en een derde, zijnde een bedrijf of instelling, een licentieverlening voor een of meer van de producten wordt overeengekomen, betreft het hier een beperkt, niet-exclusief, niet sublicentieerbaar, onoverdraagbaar en herroepelijk recht om de betreffende Producten te gebruiken.

6.4 Het is uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud op de producten te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen FitOut.
6.5 Wederpartij verklaart geen handelingen te zullen verrichten die inbreuk maken of kunnen maken op de (intellectuele eigendoms- of databank) rechten van FitOut of derden.

ARTIKEL 7. LICENTIEVERLENING VOOR GEDEELDE INFORMATIE

7.1 Wederpartij verleent in ruil voor de door FitOut verleende diensten aan FitOut een voortdurende, wereldwijde, onbeperkte, onherroepelijke, niet-exclusieve licentie om niet, met recht ter sublicentiering, om alle informatie, waaronder doch niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, foto’s, video’s en geluidsbestanden, ontwerpen, gebruikersinformatie, die je uploadt naar, deelt met of opslaat in de producten of anderzijds deelt met FitOut (hierna: “je Gedeelde Informatie”), te gebruiken, verveelvoudigen, distribueren, overdragen, opvoeren, wijzigen, of anderzijds gebruiken, voor commerciële of andere doeleinden op of via welke media dan ook.

7.2 Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden, gegarandeerd Wederpartij dat de Gedeelde Informatie geen inbreuk maakt op enig recht van intellectuele eigendom, privacy of overig recht van derden, niet in strijd is met de wet, geen (kinder)pornografisch materiaal bevat of anderzijds aanstootgevend is, niet bedreigend is of smaad, vrij is van virussen of andere code die schadelijk is of kan zijn voor computers, overige elektronica of de gegevens of programma’s daarop vervat, en geen commerciële doeleinden heeft.
7.3 Wederpartij blijft zelf volledig verantwoordelijk voor eventuele directe en indirecte schade bij FitOut en derden ten gevolge van de door Wederpartij Gedeelde Informatie.

ARTIKEL 8. GEBRUIKERSINFORMATIE EN REGISTRATIE

8.2 Wederpartij mag derden geen toegang verschaffen tot de geactiveerde producten via haar eigen registratie. Bij overtreding is Wederpartij volledig aansprakelijk voor de directe en indirecte schade daarvan.
8.3 Wederpartij is akkoord dat FitOut alle door Wederpartij aangedragen en door gebruik gegenereerde gegevens opslaat, verwerkt en gebruikt.

ARTIKEL 9. COMMUNICATIE

9.1 FitOut kan gebruikers verschillende communicaties sturen via de producten, waaronder updatenotificaties of herinneringen, e-mail of anderzijds. Gebruikers kunnen zelf instellen bij de instellingen in hoeverre je hiervan gebruik wenst te maken.
9.2 Wederpartij gaat er mee akkoord dat FitOut Wederpartij sporadisch mag benaderen voor belangrijke wijzigingen van of updates voor de Producten, indien zij dit nodig acht. Deze communicatie

FitOut Software 5074PV, Biezenmortel Vriesdonk 9 Info@FitOutSport.nl www.FitOutSport.nl

ARTIKEL 5. LICHAAMSBEWEGING

page3image25064448

zal in beginsel nooit commerciële uitingen van derden bevatten.

ARTIKEL 10. INFORMATIE VAN DERDEN

10.1 De Producten kunnen informatie bevatten van derden of daarna doorverwijzen, waaronder doch niet beperkt tot informatie aangemaakt door gebruikers, advertenties, banners en website links (hierna: “Informatie van Derden”).
10.2 Informatie van Derden wordt door FitOut niet vooraf bekeken, waardoor we de juistheid daarvan niet kunnen garanderen. FitOut is op generlei wijze aansprakelijkheid voor Informatie van Derden, noch voor de eventueel daaruit voortvloeiende directe of indirecte schade.

10.3 Derde partijen kunnen aansluiten op FitOut via een API en daarmee toegang krijgen tot openbare gegevens op de Producten, waaronder mogelijk persoonlijke gegevens van gebruikers die met hun toestemming op de Producten zijn geopenbaard.

ARTIKEL 11. ONRECHTMATIGE INFORMATIE

11.1 Na melding zal FitOut de aanwezigheid van onrechtmatige informatie in een of meer van de producten binnen redelijke tijd onderzoeken en zo mogelijk daartegen actie ondernemen. Inbreuk op je rechten dient per e-mail gemeld te worden op Penny@FitOutSport.nl.
11.2 Deze melding dient in elk geval de volgende zaken te bevatten:
a) de URL waar de vermeende inbreuk makende informatie te vinden is.
b) je uitdrukkelijke verklaring dat het materiaal inbreuk maakt op je rechten en waarom.
c) indien het om een inbreuk op rechten van intellectuele eigendom gaat, dien je onderbouwd te stellen dat je de eigenaar bent van het betreffende recht, en in hoeverre de informatie inbreuk daarop maakt.
d) indien je iemand anders vertegenwoordigt, een machtiging die je bevoegd maakt namens de rechthebbende te handelen, ondertekend door de rechthebbende.
e) Je naam, e-mailadres, adres en telefoonnummer, zodat FitOut contact met je kan opnemen.

ARTIKEL 12. BETAALDE PRODUCTEN

12.1 De vermelde prijzen van de Producten zijn in euro’s en exclusief BTW, tenzij anders vermeld. 12.2 Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud en kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden aangepast.
12.3 Periodieke abonnementen zijn voor wederpartij niet opzegbaar voor de termijn dat zij worden overeengekomen. Na afloop van de eerste overeengekomen termijn worden abonnementen automatisch verlengd, in beginsel voor eenzelfde periode, tenzij anders overeengekomen. Gebruikers kunnen in het laatste geval wel tussentijds opzeggen, waarbij een opzegtermijn van één maand geldt. 12.4 Opzegging van een abonnement dient te gebeuren via email, waarnaar het abonnement op de gegeven einddatum zal worden beëindigd.

12.5 Betaling is verschuldigd op het moment van sluiten van de overeenkomst, tenzij anders overeengekomen.
12.6 De Producten worden na betaling zo snel als mogelijk geleverd of binnen de termijn overeengekomen. FitOut accepteert echter geen aansprakelijkheid voor enige schade, indien de levering onverhoopt na de overeengekomen termijn plaatsvindt.

12.7 De betalingstermijn op maandelijkse facturen bedraagt 10 werkdagen tenzij anders overeengekomen.

12.8 De betalingstermijn van de waarborgsom bedraagt 31 dagen na verzending factuur tenzij anders overeengekomen.

ARTIKEL 13. WIJZIGINGEN VAN DE PRODUCTEN

13.1 FitOut behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om op ieder moment een deel van, of het geheel aan functionaliteit van een of meer van de Producten, te wijzigen of stoppen voor een bepaalde periode of altijd, zonder dat zij hierover op voorhand of achteraf dit aan wederpartij hoeft te communiceren en ongeacht of het betaalde of onbetaalde producten betreft.

13.2 Dit houdt tevens in dat een deel of het geheel van je gedeelde Informatie niet langer toegankelijk kan zijn of verloren kan gaan. FitOut is niet aansprakelijk voor enige uit dit verlies voortvloeiende directe of indirecte schade.

FitOut Software 5074PV, Biezenmortel Vriesdonk 9 Info@FitOutSport.nl www.FitOutSport.nl

page4image25065904

FitOut Software 5074PV, Biezenmortel Vriesdonk 9 Info@FitOutSport.nl www.FitOutSport.nl

13.3 In geval van een dergelijke wijziging van de producten, om welke reden dan ook, heeft wederpartij slechts recht op retournering pro ratio van reeds (vooruit)betaalde bedragen aan FitOut of haar partners indien dit is overeengekomen.

ARTIKEL 14. WIJZIGING ALGEMENE VOORWAARDEN

14.1 FitOut behoudt zich het recht voor haar Algemene Voorwaarden op ieder moment te wijzigen. Na wijziging zullen de gewijzigde Algemene Voorwaarden onverwijld ter inzage worden aangeboden op de website.
14.2 Door de website en overige producten van FitOut na wijziging van de Algemene Voorwaarden te blijven gebruiken verklaart Wederpartij akkoord te zijn met de nieuwe, gewijzigde Algemene Voorwaarden.

ARTIKEL 15. CONFORMITEIT EN UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID

15.1 De Producten en de inhoud daarvan worden door FitOut en haar partners geleverd zoals deze zijn, dat wil zeggen, inclusief mogelijke gebreken.
15.2 Noch FitOut, noch haar partners of leveranciers geven enige garantie, expliciet of impliciet, ten aanzien van de functionaliteit van de Producten of enige inhoud daarvan.

15.3 FitOut kan niet garanderen dat de Producten op enig of ieder moment beschikbaar zijn van enige locatie, en dat dit op een veilige wijze gebeurt, of dat fouten worden opgelost of dat de Producten vrij zijn van virussen of andere mogelijk schadelijke programmatuur of onderdelen.
15.4 Wederpartij erkent dat de Producten mogelijk (verborgen) gebreken vertonen en accepteert hij aangaande het risico voor de hieruit voortvloeiende schade aan haar kant. Wederpartij kan niet op grond van non-conformiteit een overeenkomst opzeggen.

ARTIKEL 16. HANDTEKENING

16.1 Door de Producten te gebruiken verschaft Wederpartij een handtekening of een elektronische handtekening voor de akkoordverklaring dat deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.

ARTIKEL 17. TOEPASSING EN COMPETENTIE

17.1 Deze Algemene Voorwaarden treden in de plaats van alle eventuele eerdere afspraken of toezeggingen, tenzij deze uitdrukkelijk op schrift zijn overeengekomen door een beschikkingsbevoegde bestuurder van FitOut.
17.2 Mogelijk is een deel van deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing in het toepasselijke recht. In geval van nietigheid of vernietiging van enige bepalingen, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

17.3 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank (Rechtbank Oost-Brabant Locatie ’s-Hertogenbosch)